我最喜欢的一堂语文课

作文字数:618
作者:欣悦
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zuì
 • huān
 • de
 • táng
 • 出处   我最喜欢的一堂语
 • wén
 • 文课
 •  
 •  
 •  
 • zuì
 • huān
 • wén
 •  
 • kāi
 • shū
 • běn
 •  
 •  我最喜欢语文课,打开书本,
 • néng
 • ràng
 • men
 • zǒu
 • jìn
 • shǐ
 • rén
 • de
 • nèi
 • xīn
 • shì
 • jiè
 •  
 • 能让我们走进历史人物的内心世界,
 • gǎn
 • shòu
 • men
 • de
 • shuāi
 •  
 • duì
 • yìn
 • xiàng
 • zuì
 • shēn
 • 感受他们的喜怒衰乐。对我印象最深
 • de
 • shì
 •  
 • xīn
 • cháng
 • ?
 •  
 • zhè
 •  
 •  
 •  
 • 的是《卧薪尝胆》这一课。 
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • shàng
 • zhōu
 • de
 • jiē
 • wén
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  那是上周的一节语文课。老师
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • zài
 • hēi
 • bǎn
 • shàng
 • xiě
 • le
 •  
 • 走进教室,在黑板上写了四个大字,
 • rán
 • hòu
 • zhuǎn
 • shēn
 • xiàng
 • jiā
 • shuō
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • men
 • shàng
 •  
 • 然后转身向大家说:“今天我们上《
 • xīn
 • cháng
 • ?
 •  
 •  
 • jiē
 • zhe
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • píng
 •  
 • 卧薪尝胆》”接着老师打开大屏幕,
 • shàng
 • miàn
 • chū
 • xiàn
 • le
 • huà
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 • men
 •  
 • zhè
 • 上面出现了一幅画,老师问我们,这
 • shì
 • shuí
 •  
 • jiā
 • kǒu
 • tóng
 • shēng
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • yuè
 • wáng
 • gōu
 • 是谁?大家异口同声的说:“越王勾
 • jiàn
 •  
 •  
 • duì
 • le
 •  
 • jīn
 • tiān
 • men
 • zhǔ
 • yào
 • jiǎng
 • yuè
 • xiàng
 • 践”。对了,今天我们主要讲吴越相
 • zhēng
 •  
 • yuè
 • guó
 • bīng
 • bài
 • huì
 •  
 • wéi
 • wáng
 • dāng
 •  
 • 争,越国兵败会稽,为吴王当奴仆,
 • zuì
 • hòu
 • jīng
 • guò
 • yuè
 • wáng
 • èr
 • shí
 • duō
 • nián
 • de
 • bài
 • 最后经过越王二十多年的努力打败吴
 • guó
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 •  
 •  
 • 国的事情。 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • jiǎng
 • dào
 • wáng
 • móu
 • chén
 • shí
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 •  在讲到吴王和谋臣时,老师让
 • men
 • bàn
 • yǎn
 • zhè
 • liǎng
 • jiǎo
 •  
 • xiǎo
 • 我们扮演这两个角色。我立刻和小组
 • de
 • tóng
 • xué
 • biǎo
 • yǎn
 • lái
 •  
 • guò
 • le
 • fèn
 • zhōng
 •  
 • lǎo
 • 里的同学表演起来,过了几分钟,老
 • shī
 • ràng
 • jiā
 • jìng
 • xià
 • lái
 •  
 • qǐng
 • rén
 • shàng
 • tái
 • biǎo
 • yǎn
 • 师让大家静下来,请几个人上台表演
 •  
 • céng
 • jiā
 • huī
 • wáng
 • biǎo
 • yǎn
 • huó
 • líng
 • huó
 • xiàn
 •  
 • 。曾佳辉把吴王表演得活灵活现,一
 • jiāo
 • ào
 • mǎn
 •  
 • kuáng
 • wàng
 •  
 • zhōng
 • rén
 • de
 • 副骄傲自满、狂妄自大、目中无人的
 • yàng
 •  
 • gēn
 • běn
 • tīng
 • jiàn
 • bié
 • rén
 • de
 • huà
 •  
 • dòu
 • 样子,根本听不见别人的话。逗得大
 • jiā
 • xiào
 •  
 • zuì
 • hòu
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • jiā
 • tǎo
 • lùn
 • 家哈哈大笑。最后,老师让大家讨论
 • xiàn
 • zài
 • shì
 • fǒu
 • yào
 •  
 • xīn
 • cháng
 • ?
 •  
 •  
 • jiā
 • 现在是否需要“卧薪尝胆”,大家激
 • liè
 • de
 • tǎo
 • lùn
 • lái
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 • dào
 • 烈的讨论起来,然后,老师问到底需
 • yào
 • yào
 •  
 • yǒu
 • rén
 • shuō
 • yào
 •  
 • yǒu
 • rén
 • shuō
 • 要不需要?有人说不需要,有人说需
 • yào
 •  
 • zuì
 • hòu
 •  
 • lǎo
 • shī
 • le
 • fāng
 •  
 • yǒu
 • 要。最后,老师打了一个比方:有个
 • rén
 • chéng
 • ?
 • hǎo
 •  
 • jiù
 • dào
 • nóng
 • mín
 • jiā
 • duī
 • chái
 • 人他成绩不好,就到农民家拿一堆柴
 • cǎo
 •  
 • shuì
 • chuáng
 •  
 • shuì
 • zài
 • chái
 • cǎo
 • shàng
 •  
 • jiā
 • dōu
 • zhī
 • 草,不睡床,睡在柴草上。大家都知
 • dào
 • le
 •  
 • xīn
 • cháng
 • ?
 • shì
 • xíng
 • shì
 •  
 • ér
 • shì
 • zhǒng
 • 道了,卧薪尝胆不是形式,而是一种
 • jīng
 • shén
 •  
 •  
 •  
 • 精神。 
 •  
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • zhè
 • jiē
 • jīng
 • guò
 • duàn
 • shí
 • jiān
 •  虽然这节课已经过去一段时间
 •  
 • dàn
 • shì
 • táng
 • shàng
 • lǎo
 • shī
 • yōu
 • de
 • yán
 • tóng
 • xué
 • ,但是课堂上老师幽默的语言和同学
 • men
 • shuǎng
 • lǎng
 • de
 • xiào
 • shēng
 • cháng
 • cháng
 • yíng
 • rào
 • zài
 • de
 • ěr
 • biān
 •  
 • 们爽朗的笑声常常萦绕在我的耳边。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ?
 •  
 •  
 • xiàn
 •  
 • shí
 •  
 • yàn
 •  
 • xiǎo
 •  
 • xué
 •  建 湖 县 实 验 小 学
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shuāng
 •  
 • sān
 •  
 • ?
 •  
 • bān
 •  
 •  
 • zhāng
 •  
 • xīn
 •  
 •  双 三 ()班 张 欣 
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • zhǐ
 •  
 • dǎo
 •  
 • lǎo
 •  
 • shī
 •  
 •  
 • zhōu
 • lán
 • huá
 •  
 •  指 导 老 师: 周兰华 
 •  
 • 
 •  
 • chū
 • chù
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 出处  
   
  无注音版:
   
   出处
   
    我最喜欢的一堂语文课
   
   我最喜欢语文课,打开书本,能让我们走进历史人物的内心世界,感受他们的喜怒衰乐。对我印象最深的是《卧薪尝胆》这一课。
   
   
   那是上周的一节语文课。老师走进教室,在黑板上写了四个大字,然后转身向大家说:“今天我们上《卧薪尝胆》”接着老师打开大屏幕,上面出现了一幅画,老师问我们,这是谁?大家异口同声的说:“越王勾践”。对了,今天我们主要讲吴越相争,越国兵败会稽,为吴王当奴仆,最后经过越王二十多年的努力打败吴国的事情。
   
   
   在讲到吴王和谋臣时,老师让我们扮演这两个角色。我立刻和小组里的同学表演起来,过了几分钟,老师让大家静下来,请几个人上台表演。曾佳辉把吴王表演得活灵活现,一副骄傲自满、狂妄自大、目中无人的样子,根本听不见别人的话。逗得大家哈哈大笑。最后,老师让大家讨论现在是否需要“卧薪尝胆”,大家激烈的讨论起来,然后,老师问到底需要不需要?有人说不需要,有人说需要。最后,老师打了一个比方:有个人他成绩不好,就到农民家拿一堆柴草,不睡床,睡在柴草上。大家都知道了,卧薪尝胆不是形式,而是一种精神。
   
   
   虽然这节课已经过去一段时间,但是课堂上老师幽默的语言和同学们爽朗的笑声常常萦绕在我的耳边。
   
   
    建 湖 县 实 验 小 学
   
   
   
   双 三 ()班
   张 欣
   
   
    指 导 老 师: 周兰华
   
    出处
   
   

   我最开心的事

   作文字数:318
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •  陈老师  我最开心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • 阅读全文

   快乐的一天

   作文字数:472
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快乐的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精诚实验小学三年
  • 阅读全文

   我的一家子

   作文字数:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖县山城镇溪边中心
  • 阅读全文

   我最敬佩的一个人

   作文字数:393
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  • lián
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • 欢迎联系站长  我最敬佩的一
  • rén
  • 个人
  • 阅读全文

   我最开心的事

   作文字数:308
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • kāi
  • xīn
  • de
  • shì
  •    我最开心的事
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  
  • ?
  • shěng
  • ān
  • shì
  •  四川省雅安市 四川省雅安市第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • yǔn
  • 八小学三年级 李泽允
  • 阅读全文

   快乐的一天

   作文字数:455
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •   快乐的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  北京市 北京精诚实验小学三年
  • bān
  •  
  • zhái
  • jìng
  • 级班 翟竟达
  • 阅读全文

   我最敬佩的一个人

   作文字数:380
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •    我最敬佩的一个人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省 山东省兖州市实验小学
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 三年级二班 王金益
  • 阅读全文

   我的一家子

   作文字数:392
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •   我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖县山城镇溪边中心
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhèng
  • míng
  • 小学三年二班 郑璐鸣
  • 阅读全文

   快乐的一家子

   作文字数:743
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • jiā
  •   快乐的一家子
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  •  江苏省宜兴市 阳羡小学三()
  • bān
  •  
  • jié
  • 班 陆雨洁
  • 阅读全文

   我的一位好朋友

   作文字数:439
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • wèi
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •   我的一位好朋友
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • tóng
  • rén
  • shì
  •  
  • tóng
  • rén
  • shì
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  •  贵州省铜仁市 铜仁市逸群小学
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • tián
  • jiā
  • 三()班 田佳
  • 阅读全文

   给爸爸的一封信

   作文字数:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •   给爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省长治市 长治市建东小学
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 三(四)班 程宇嘉
  • 阅读全文

   发生在暑假里的一件事

   作文字数:747
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  •     发生在暑假里的一
  • jiàn
  • shì
  • 件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  •  安徽省安庆 安庆市双莲寺小学
  • 阅读全文

   暑假里的一次家务劳动

   作文字数:667
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •   暑假里的一次家务劳动
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎泽区 校尉营小学三年
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 级一班 王洁
  • 阅读全文

   给罗爷爷的一封信

   作文字数:839
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • luó
  • de
  • fēng
  • xìn
  •     给罗爷爷的一封信
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • yuè
  • yáng
  • shì
  •  
  • jiǔ
  • huá
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • shí
  •  湖南省岳阳市 九华山小学六十
  • bān
  •  
  • fāng
  • chén
  • 班 方宸
  • 阅读全文

   教师节的一天

   作文字数:562
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  •    教师节的一天
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  湖北省丹江口市 实验小学三(
  •  
  • bān
  •  
  • xiè
  • méng
  • )班 谢萌琦
  • 阅读全文

   给老师的一封信

   作文字数:454
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  • 小学作文  给老师的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  •  广东省中山市小榄镇 中心小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 三年四班 张兆祥
  • 阅读全文

   我最喜欢的动物-鸟

   作文字数:314
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • dòng
  • 站长 :。  我最喜欢的动物
  •  
  • niǎo
  • -鸟
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • dōng
  • xīn
  •  
  • yuán
  • xiǎo
  • xué
  • ?
  •  
  •  上海市浦东新区 园西小学()
  • 阅读全文

   我亲身经历的一件事

   作文字数:329
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • 优秀作文  我亲身经历的一件
  • shì
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  •  黑龙江大庆市 实验一小三年一
  • 阅读全文

   国庆节的一天

   作文字数:741
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • de
  • tiān
  •   国庆节的一天
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省丽水 青田实验小学三年
  •  
  • sūn
  • hán
  • 级 孙晗
  • 阅读全文

   我最喜欢的一张照片

   作文字数:406
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •    我最喜欢的一张照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tóng
  • ?
  •  四川省达州市 达州市通川区第
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 一小学三年级二班 杨琬尧
  • 阅读全文

   公园的一角

   作文字数:534
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • jiǎo
  •    公园的一角
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  浙江省丽水 青田实验小学三年
  •  
  • zhèng
  • chén
  • 级 郑晨曦
  • 阅读全文

   给2008年北京奥运会组委会的一封信

   作文字数:364
   作者:陈毓欣
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  亲爱的组委会叔叔阿姨们: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你们好!我是中山三路小学四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同学。每当我在电视机前看着
  • 阅读全文

   我的一个星期天

   作文字数:540
   作者:许昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zài
  • xīng
  • tiān
  • de
  • qīng
  • chén
  •  
  •   在一个星期天的清晨,马
  • shàng
  • shí
  • fèn
  • qīng
  • jìng
  •  
  • xiàng
  • méi
  • yǒu
  • shuì
  • xǐng
  • de
  •  
  •  
  • 路上十分清静,像没有睡醒似的."
  • dīng
  • líng
  • líng
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • zhèn
  • de
  • diàn
  • 叮零零......"一阵急促的电
  • 阅读全文

   紧张的一天

   作文字数:569
   作者:许昭辰
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  • tiān
  • yīn
  • yīn
  • chén
  • chén
  •  
  •   今天早上,天气阴阴沉沉,
  • dàn
  • què
  • zhe
  • qīng
  • kuài
  • de
  • jiǎo
  • shàng
  • xué
  •  
  • dào
  • le
  • 但我却踏着轻快的脚步上学,到了第
  • sān
  • jiē
  •  
  • lǎo
  • shī
  • mǎn
  • miàn
  • chūn
  • fēng
  • de
  • zǒu
  • jìn
  • lái
  •  
  • xiào
  • 三节课,老师满面春风的走进来,笑
  • 阅读全文

   给妈妈的一封信

   作文字数:381
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •   亲爱的妈妈:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  您好!在新的一年快要到来之际
  •  
  • xiān
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • ,我先祝您新年快乐,同时也谢谢您
  • 阅读全文

   给2008年北京奥运会组委会的一封信

   作文字数:371
   作者:陈毓欣
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  • wěi
  • huì
  • shū
  • shū
  • ā
  • men
  •  
  •  
  •  亲爱的组委会叔叔阿姨们: 
  •  
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  •  你们好!我是中山三路小学四年
  • bān
  • de
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • 一班的同学。每当我在电视机前看着
  • 阅读全文

   好玩又刺激的一天

   作文字数:415
   作者:彭颖钰
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • sān
  • zǎo
  • shàng
  •  
  •  
  • 网 址  星期三早上,我、
  • de
  • péng
  • yǒu
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  • wán
  •  
  • 妈妈和她的朋友去黄金海岸玩。
  •  
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • yǒu
  • chōng
  •  我走进黄金海岸,看见有一个冲
  • 阅读全文

   给妈妈爸爸的一封信

   作文字数:355
   作者:王皓聪
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •  
  •  
  •   亲爱的妈妈、爸爸:
  •  
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  你们把我送到夏令营已经很久了
  •  
  • zài
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • ,我在这里学到了不少东西,也提高
  • 阅读全文

   给妈妈的一封信

   作文字数:581
   作者:胡劲宇
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • qīn
  • ài
  • de
  •       亲爱的妈
  •  
  • 妈:
  •  
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  •  您好!
  • 阅读全文

   我最爱的水果——香蕉

   作文字数:277
   作者:刘子莹
  •  
  •  
  •  
  • shuǐ
  • guǒ
  • wáng
  • guó
  • de
  • shuǐ
  • guǒ
  • zhǒng
  • yàng
  •  
  •  水果王国的水果各种各样,可
  • zuì
  • ài
  • de
  • jiù
  • shù
  • xiāng
  • jiāo
  • le
  •  
  • 我最爱的就数香蕉了。
  •  
  •  
  • xiāng
  • jiāo
  • de
  • yán
  • jīn
  • huáng
  •  
  • xiàng
  • tiáo
  • wān
  • wān
  • de
  •  香蕉的颜色金黄,像一条弯弯的
  • 阅读全文