a 火光照亮我的路

作文字数:371
作者:未知
 •  
 •  
 •  
 •  
 • huǒ
 • guāng
 • zhào
 • liàng
 • de
 •   火光照亮我的路
 •  
 •  
 • jiāng
 • shěng
 • huái
 • ān
 • shì
 •  
 • huái
 • yīn
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 •  江苏省淮安市 淮阴区实验小学
 • sān
 • ?
 •  
 • bān
 •  
 • yán
 • 三()班 陆岩
 •  
 • 
 •  
 •  
 • lài
 • níng
 •  
 • duō
 • me
 • shú
 • de
 • míng
 •  
 • shū
 • shàng
 • jiè
 •  赖宁,多么熟悉的名子。书上介
 • shào
 • guò
 • de
 • shì
 •  
 • xué
 • xiào
 • de
 • qiáng
 • shàng
 • guà
 • zhe
 • de
 • 绍过她的事迹,学校的墙上挂着她的
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • bié
 • shì
 • dāng
 • kàn
 • wán
 •  
 • lài
 • níng
 • de
 • huǒ
 • 笑脸。特别是当我看完《赖宁的火炬
 • miè
 •  
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 •  
 • duì
 • zhè
 • wèi
 • xiǎo
 • yīng
 • xióng
 • le
 • jiě
 • 不灭》这篇文章,对这位小英雄了解
 • gèng
 • jiā
 • quán
 • miàn
 •  
 • gèng
 • jiā
 •  
 • shēn
 •  
 • jiǔ
 • jiǔ
 • néng
 • wàng
 • 更加全面、更加 深刻,久久不能忘
 • huái
 •  
 • 怀。
 •  
 • wén
 • zhāng
 • zhǔ
 • yào
 • jiè
 • shào
 • le
 • lài
 • níng
 • de
 • chéng
 • zhǎng
 • guò
 • chéng
 •  
 • 文章主要介绍了赖宁的成长过程,
 • cóng
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • jiù
 • zài
 • quán
 • guó
 • huò
 • 从小学三年级开始,她就在全国或地
 • sài
 • zhōng
 • huò
 • jiǎng
 •  
 • ér
 • qiě
 • xué
 •  
 • zhì
 • 区大赛中获奖,而且她学习刻苦,志
 • xiàng
 • yuǎn
 •  
 • ài
 • hǎo
 • guǎng
 • fàn
 •  
 • ài
 • de
 • cǎo
 • 向远大,爱好广泛,热爱集体的一草
 •  
 • dāng
 • sēn
 • lín
 • shēng
 • huǒ
 • shí
 •  
 • zuò
 • wéi
 • yīng
 • gāi
 • 一木。当森林发生大火时,作为应该
 • cān
 • jiā
 • miè
 • huǒ
 • de
 •  
 • què
 • chōng
 • xiàng
 • xióng
 • xióng
 • rán
 • shāo
 • de
 • 不参加灭火的她,却冲向熊熊燃烧的
 • sēn
 • lín
 •  
 • ér
 • zhuàng
 • liè
 • shēng
 • le
 •  
 • 森林,而壮烈牺牲了。
 •  
 • lài
 • níng
 • xiǎo
 • yīng
 • xióng
 • zhī
 • huó
 • dào
 • suì
 •  
 • dàn
 • de
 • jīng
 • shén
 • 赖宁小英雄只活到岁,但她的精神
 • xiàng
 • huǒ
 • zhào
 • liàng
 • le
 • qián
 • jìn
 • de
 • fāng
 • xiàng
 •  
 • 像一把火炬照亮了我前进的方向。她
 • shì
 • shǎo
 • xiān
 • duì
 • yuán
 • de
 • jiāo
 • ào
 •  
 • shì
 • men
 • xué
 • de
 • 是少先队员的骄傲,也是我们学习的
 • hǎo
 • bǎng
 • yàng
 •  
 • yào
 • xiàng
 • lài
 • níng
 • yàng
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • zuò
 • 好榜样。我要向赖宁那样,从小做起
 •  
 • cóng
 • diǎn
 • zuò
 •  
 • cóng
 • xiàn
 • zài
 • zuò
 •  
 • duō
 • ,从一点一滴做起,从现在做起,多
 • xué
 • zhī
 • shí
 •  
 • duō
 • zhǎng
 • běn
 • lǐng
 • gèng
 • hǎo
 • ?
 • shè
 • 学习知识,多掌握本领更好地建设我
 • men
 • wěi
 • de
 • guó
 •  
 • 们伟大的祖国。
 •  
 •  
 • zhǐ
 • dǎo
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yán
 • lín
 •  指导教师:严玉林
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
   
  无注音版:
   
   
    火光照亮我的路
    江苏省淮安市 淮阴区实验小学三()班 陆岩
   
    赖宁,多么熟悉的名子。书上介绍过她的事迹,学校的墙上挂着她的笑脸。特别是当我看完《赖宁的火炬不灭》这篇文章,对这位小英雄了解更加全面、更加 深刻,久久不能忘怀。
   文章主要介绍了赖宁的成长过程,从小学三年级开始,她就在全国或地区大赛中获奖,而且她学习刻苦,志向远大,爱好广泛,热爱集体的一草一木。当森林发生大火时,作为应该不参加灭火的她,却冲向熊熊燃烧的森林,而壮烈牺牲了。
   赖宁小英雄只活到岁,但她的精神像一把火炬照亮了我前进的方向。她是少先队员的骄傲,也是我们学习的好榜样。我要向赖宁那样,从小做起,从一点一滴做起,从现在做起,多学习知识,多掌握本领更好地建设我们伟大的祖国。
    指导教师:严玉林
   
   
   

   火光照亮我的路


   550
   作文字数:551 作者:
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • 文 章 来 源   美丽
  • de
  • xiǎo
  • guǎng
  • chǎng
  • 的小广场
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • dōu
  • shì
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  江苏省 江都市七里中心小学三

   我的小鹅真可爱

   作文字数:658
   作者:未知
  •  
  • huān
  • yíng
  •  
  • tóu
  • gǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • 欢迎 投稿    我的小
  • é
  • zhēn
  • ài
  • 鹅真可爱
  • 阅读全文

   我的小台灯

   作文字数:345
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  • 作文教学网  我的小台灯
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • 阅读全文

   我的同学马胖胖

   作文字数:288
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  • 优秀 作文  我的同学马胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  宁夏区银川市 宁夏银川市唐徕
  • 阅读全文

   我的课余生活

   作文字数:408
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  •  你也可以投稿哦  我的课
  • shēng
  • huó
  • 余生活
  • 阅读全文

   金清河*我的母亲河

   作文字数:614
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母亲河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省温岭市 泽国中心小学三
  • 阅读全文

   我的小乌龟

   作文字数:383
   作者:未知
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  • 小学作文  我的小乌龟
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龙江 大庆石油管理局机关小
  • 阅读全文

   我的作文上网了

   作文字数:1228
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 网 址   我的作文上网了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • 阅读全文

   火光照亮我的路

   作文字数:385
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江苏省淮安市 淮阴区实验小学
  • 阅读全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字数:591
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • tóu
  • gǎo
  • ò
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  •  你也可以投稿哦  我的名
  • jiào
  •  
  •  
  • 字叫“”
  • 阅读全文

   我的新朋友--电脑

   作文字数:607
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 来 源   我的
  • xīn
  • péng
  • yǒu
  • diàn
  • nǎo
  • 新朋友电脑
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   作文字数:593
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  • 作文网:  我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龙江绥芬河 绥芬河第五小学
  • 阅读全文

   我的一家子

   作文字数:420
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •    我的一家子
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  •  
  • nán
  • jìng
  • xiàn
  • shān
  • chéng
  • zhèn
  • biān
  • zhōng
  • xīn
  •  福建省 南靖县山城镇溪边中心
  • 阅读全文

   我的电脑

   作文字数:359
   作者:未知
  •  
  • wén
  •  
  • zhāng
  •  
  • lái
  •  
  • yuán
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 文 章 来 源   我的
  • diàn
  • nǎo
  • 电脑
  • 阅读全文

   我的理想

   作文字数:446
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  •   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  广东省深圳市宝安区 宝安区外
  • 阅读全文

   我的妈妈

   作文字数:352
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • 作文教学网  我的妈妈
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  山东省兖州市 兖州市实验小学
  • 阅读全文

   我的同学马胖胖

   作文字数:263
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • tóng
  • xué
  • pàng
  • pàng
  •   我的同学马胖胖
  •  
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  •  
  • níng
  • xià
  • yín
  • ?
  • shì
  • táng
  • lái
  •  宁夏区银川市 宁夏银川市唐徕
  • 阅读全文

   我的小鹅真可爱

   作文字数:626
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • é
  • zhēn
  • ài
  •   我的小鹅真可爱
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • shī
  • fàn
  • xué
  • shǔ
  • xīn
  •  北京市 北京师范大学附属育新
  • xué
  • xiào
  • sān
  • nián
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • mèi
  • 学校三年级()班 李旭媚
  • 阅读全文

   我的小台灯

   作文字数:325
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • tái
  • dēng
  •    我的小台灯
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  •  湖北省丹江口市 湖北省丹江口
  • shì
  • xiāo
  • jiā
  • gōu
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  • chá
  • 市肖家沟小学三年级 查可
  • 阅读全文

   我的作文上网了

   作文字数:1213
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • de
  • zuò
  • wén
  • shàng
  • wǎng
  • le
  • 作文教学网  我的作文上网了
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年级七班 城
  • 阅读全文

   我的课余生活

   作文字数:376
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  • huó
  •   我的课余生活
  •  
  •  
  • nèi
  • méng
  •  
  • nèi
  • méng
  • níng
  • chéng
  • xiàn
  • tiān
  • shí
  • yàn
  •  内蒙古 内蒙古宁城县天义实验
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • ?
  • méng
  • 小学三年五班 马建蒙
  • 阅读全文

   我的名字叫“SARS”

   作文字数:569
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • de
  • míng
  • jiào
  •  
  •  
  • 优秀 作文  我的名字叫“”
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • shì
  • huá
  • jīng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  
  •  江苏省 无锡市华晶小学三班 
  • chén
  • shí
  • 陈宇石
  • 阅读全文

   金清河*我的母亲河

   作文字数:600
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • qīng
  • de
  • qīn
  •   金清河我的母亲河
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • wēn
  • lǐng
  • shì
  •  
  • guó
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  浙江省温岭市 泽国中心小学三
  • ?
  •  
  •  
  • bān
  •  
  • méi
  • () 班 吴忆湄
  • 阅读全文

   我的小乌龟

   作文字数:357
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎo
  • guī
  •   我的小乌龟
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  •  
  • qìng
  • shí
  • yóu
  • guǎn
  • guān
  • xiǎo
  •  黑龙江 大庆石油管理局机关小
  • xué
  • sān
  • nián
  • liù
  • bān
  •  
  • wáng
  • zhuó
  • 学三年六班 王卓
  • 阅读全文

   我的好舅舅

   作文字数:575
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • hǎo
  • jiù
  • jiù
  •   我的好舅舅
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • suí
  • fēn
  •  
  • suí
  • fēn
  • xiǎo
  • xué
  •  黑龙江绥芬河 绥芬河第五小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • wáng
  • lín
  • 三年级一班 王琳
  • 阅读全文

   火光照亮我的路

   作文字数:371
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • huǒ
  • guāng
  • zhào
  • liàng
  • de
  •   火光照亮我的路
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • huái
  • ān
  • shì
  •  
  • huái
  • yīn
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  •  江苏省淮安市 淮阴区实验小学
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • yán
  • 三()班 陆岩
  • 阅读全文

   我的电脑

   作文字数:336
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • diàn
  • nǎo
  • “小学”  我的电脑
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山东省兖州市 实验小学三年级
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 二班 王金益
  • 阅读全文

   我的理想

   作文字数:441
   作者:未知
  •  
  • wǎng
  •  
  • zhǐ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • de
  • xiǎng
  • 网 址   我的理想
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • shēn
  • zhèn
  • shì
  • bǎo
  • ān
  •  
  • bǎo
  • ān
  • wài
  •  广东省深圳市宝安区 宝安区外
  • guó
  • xué
  • xiào
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • wáng
  • shàng
  • jīn
  • 国语学校三()班 王上金
  • 阅读全文