找春天

作文字数:829
作者:朱竞高
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • dōng
 •       冬爷爷
 • zǒu
 • le
 •  
 • chūn
 • mèi
 • mèi
 • yòu
 • lái
 • le
 •  
 • chūn
 • tiān
 • dào
 • le
 •  
 • wàn
 • 走了,春妹妹又来了。春天到了,万
 •  
 • ?g
 • ér
 • zhēng
 • xiān
 • kǒng
 • hòu
 • kāi
 • fàng
 • chū
 • le
 • 物复苏,花儿争先恐后地开放出了它
 • men
 • de
 • bèi
 • lěi
 •  
 • sàn
 • chū
 • rén
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • 们的蓓蕾,散发出迷人的芳香。
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • bān
 • zhǔ
 • rèn
 • liú
 • lǎo
 • shī
 • dài
 • lǐng
 • men
 • sān
 •  今天,班主任刘老师带领我们三
 • ?
 •  
 • bān
 • de
 • tóng
 • xué
 • men
 • xué
 • xiào
 • jìn
 • de
 • shí
 • mén
 • (四)班的同学们去学校附近的石门
 • gōng
 • yuán
 • chūn
 • yóu
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • fèn
 • chéng
 •  
 • fèn
 • tóu
 • 公园春游。把同学们分成组,分头去
 • zhǎo
 • chūn
 • tiān
 •  
 • 找春天。
 •  
 •  
 • jìn
 • gōng
 • yuán
 •  
 • jiù
 • xiàn
 • miàn
 • zhēn
 • měi
 • ya
 •  
 •  一进公园,就发现里面真美呀,
 • dào
 • chù
 • dōu
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • chūn
 • tiān
 • de
 • shēng
 •  
 • nèn
 • de
 • xiǎo
 • 到处都充满了春天的生机!嫩绿的小
 • cǎo
 • cóng
 • shī
 • ruǎn
 • de
 • tàn
 • chū
 • tóu
 • lái
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • duì
 • 草从湿软的泥土里探出头来,好像对
 • lán
 • tiān
 • shuō
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 • ya
 •  
 •  
 • 蓝天妈妈说:“春天来了呀!妈妈,
 • nín
 • zhī
 • dào
 • ma
 •  
 •  
 •  
 • shǎ
 • hái
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • zhī
 • 您知道吗?”“傻孩子,妈妈早就知
 • dào
 • le
 •  
 •  
 • lán
 • tiān
 • huí
 •  
 • 道了”,蓝天妈妈回答。
 •  
 •  
 • zǒu
 • zhe
 • zǒu
 • zhe
 •  
 • rán
 • wén
 • dào
 • qìn
 • rén
 •  走着走着,我忽然闻到一股沁人
 • xīn
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • shùn
 • zhe
 • xiāng
 • wèi
 • wàng
 •  
 • ò
 •  
 • 心脾的芳香。我顺着香味望去,哦,
 • yuán
 • lái
 • yuǎn
 • chù
 • yǒu
 • lán
 • shù
 •  
 • shàng
 • miàn
 • kāi
 • mǎn
 • 原来不远处有几棵玉兰树,上面开满
 • le
 • lán
 • ?g
 •  
 • lán
 • ?g
 • shì
 • zuì
 • huān
 • de
 • 了玉兰花。玉兰花可是我最喜欢的一
 • zhǒng
 • ?g
 •  
 • shì
 •  
 • fēi
 • kuài
 • pǎo
 • guò
 •  
 • xiǎng
 • kàn
 • 种花。于是,我飞快地跑过去,想看
 • kàn
 • xiē
 • měi
 • de
 • lán
 • ?g
 •  
 • zhè
 • xiē
 • lán
 • ?g
 • shì
 • 看那些美丽的玉兰花。这些玉兰花是
 • fěn
 • bái
 • de
 •  
 • duǒ
 • ?g
 • ér
 • jiù
 • yǒu
 • ?g
 • bàn
 • ér
 •  
 • 粉白色的,一朵花儿就有个花瓣儿。
 • men
 • xiàng
 • huà
 • le
 • zhuāng
 • de
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • yōu
 •  
 • hái
 • yǒu
 • zhè
 • 它们像化了妆的小姑娘。呦,还有这
 • me
 • duō
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 • dié
 • qín
 • láo
 • de
 • fēng
 • zhèng
 • 么多五彩缤纷的蝴蝶和勤劳的蜜蜂正
 • zài
 • zhè
 • tíng
 • de
 • fēi
 • zhe
 •  
 • máng
 • zhe
 •  
 • 在这里不停的飞舞着、忙碌着。
 •  
 •  
 • yòu
 • zǒu
 • le
 • duàn
 •  
 •  
 • duì
 • ya
 •  
 • zhè
 •  又走了一段路,咦,不对呀!这
 • de
 • sōng
 • shù
 • zěn
 • me
 • zhǎng
 • xíng
 • guài
 • zhuàng
 • ya
 •  
 • zhēn
 • yǒu
 • 里的松树怎么长得奇形怪状呀?真有
 •  
 • tǐng
 • hǎo
 • kàn
 • de
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 • jīng
 • guò
 • wèn
 • 意思,挺好看的。回到家里经过问爸
 • cái
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • shì
 • yuán
 • lín
 • gōng
 • rén
 • xiū
 • jiǎn
 • ér
 • chéng
 • de
 •  
 • 爸才知道这是园林工人修剪而成的。
 • yuán
 • lín
 • gōng
 • rén
 • zhēn
 • le
 • ya
 •  
 • 园林工人真了不起呀!
 •  
 •  
 • zài
 • kàn
 • kàn
 • biān
 • de
 • dōng
 • qīng
 • shù
 • ba
 •  
 • men
 • shì
 •  再看看路边的冬青树吧,它们是
 • me
 • jiān
 • qiáng
 •  
 • nián
 • dōu
 • shì
 • yóu
 • yóu
 • de
 •  
 • 那么坚强!一年四季都是绿油油的,
 • zhōng
 • shí
 • shǒu
 • hòu
 • zài
 •  
 • men
 • de
 • biān
 • yuán
 • 忠实地守候在那里。它们的叶子边缘
 • yǒu
 • hǎo
 • duō
 • chǐ
 • zhuàng
 • de
 • xiǎo
 • chǐ
 •  
 • yòng
 • shǒu
 •  
 • gǎn
 • 有好多锯齿状的小齿,用手一摸,感
 • dào
 • tǐng
 • zhā
 • huāng
 • de
 •  
 • 到挺扎得慌的。
 •  
 •  
 • rán
 • xiàn
 • shàng
 • tǎng
 • zhe
 • duǒ
 • xiǎo
 • ?g
 •  
 • āi
 •  突然发现低上躺着一朵小花。哎
 •  
 • zhè
 • duǒ
 • ?g
 • ér
 • zhēn
 • lián
 •  
 • méi
 • yǒu
 • le
 • shēng
 • mìng
 •  
 • ,这朵花儿真可怜,已没有了生命。
 • zhè
 • duǒ
 • ?g
 • hǎo
 • xiàng
 • shì
 • gāng
 • bèi
 • rén
 • zhāi
 • xià
 • lái
 •  
 • rēng
 • dào
 • le
 • 这朵花好象是刚被人摘下来,扔到了
 • zhè
 •  
 • hóng
 • yàn
 • yàn
 • de
 •  
 • yǒu
 • ?g
 • bàn
 •  
 • rán
 • sàn
 • 这里,红艳艳的,有个花瓣,依然散
 • zhe
 • qīng
 • xiāng
 •  
 • suī
 • rán
 • zhī
 • dào
 • de
 • míng
 • 发着一缕清香。我虽然不知道它的名
 •  
 • dàn
 • hěn
 • huān
 •  
 • hěn
 • ràng
 • rén
 • lián
 •  
 • gěi
 • 字,但我很喜欢,很让人怜惜,给我
 • liú
 • xià
 • le
 • shēn
 • de
 • yìn
 • xiàng
 •  
 • 留下了深刻的印象。
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • tiáo
 • qīng
 • liáng
 • de
 • xiǎo
 • biān
 •  
 • de
 •  来到一条清凉的小河边,河里的
 • bīng
 • zǎo
 • róng
 • huà
 • le
 •  
 • ér
 • zài
 • shuǐ
 • kuài
 • huó
 • yóu
 • 冰早已融化了,鱼儿在水里快活地游
 • lái
 • yóu
 •  
 • biān
 • de
 • liǔ
 • shù
 • le
 •  
 • shù
 • zhī
 • shàng
 • 来游去。河边的柳树也绿了,树枝上
 • chū
 • le
 • nèn
 • nèn
 • de
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • jìn
 • xiǎng
 • dào
 • 吐出了嫩嫩的芽。这时,我不禁想到
 • bái
 • de
 • shǒu
 • shī
 •  
 • 李白的一首诗:
 •  
 •  
 • yǒng
 • liǔ
 •  咏柳
 •  
 •  
 • zhuāng
 • chéng
 • shù
 • gāo
 •  
 •  碧玉妆成一树高,
 •  
 •  
 • wàn
 • tiáo
 • chuí
 • xià
 • tāo
 •  
 •  万条垂下绿丝绦。
 •  
 •  
 • zhī
 • shuí
 • cái
 • chū
 •  
 •  不知细叶谁裁出,
 •  
 •  
 • èr
 • yuè
 • chūn
 • fēng
 • jiǎn
 • dāo
 •  
 •  二月春风似剪刀。
 •  
 •  
 • āi
 • ya
 •  
 • kuài
 • yào
 • dào
 • de
 • shí
 • jiān
 • le
 •  
 •  哎呀,快要到集合的时间了,我
 • fēi
 • kuài
 • xiàng
 • diǎn
 • pǎo
 •  
 • chūn
 • tiān
 • duō
 • měi
 • hǎo
 • 飞快地向集合地点跑去。春天多美好
 •  
 • gěi
 • men
 • dài
 • lái
 • le
 • xiàn
 • de
 • shēng
 • kuài
 •  
 • ,给我们带来了无限的生机和快乐!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •       
   
  无注音版:
   
   
   
   
   
   
   
   冬爷爷走了,春妹妹又来了。春天到了,万物复苏,花儿争先恐后地开放出了它们的蓓蕾,散发出迷人的芳香。
    今天,班主任刘老师带领我们三(四)班的同学们去学校附近的石门公园春游。把同学们分成组,分头去找春天。
    一进公园,就发现里面真美呀,到处都充满了春天的生机!嫩绿的小草从湿软的泥土里探出头来,好像对蓝天妈妈说:“春天来了呀!妈妈,您知道吗?”“傻孩子,妈妈早就知道了”,蓝天妈妈回答。
    走着走着,我忽然闻到一股沁人心脾的芳香。我顺着香味望去,哦,原来不远处有几棵玉兰树,上面开满了玉兰花。玉兰花可是我最喜欢的一种花。于是,我飞快地跑过去,想看看那些美丽的玉兰花。这些玉兰花是粉白色的,一朵花儿就有个花瓣儿。它们像化了妆的小姑娘。呦,还有这么多五彩缤纷的蝴蝶和勤劳的蜜蜂正在这里不停的飞舞着、忙碌着。
    又走了一段路,咦,不对呀!这里的松树怎么长得奇形怪状呀?真有意思,挺好看的。回到家里经过问爸爸才知道这是园林工人修剪而成的。园林工人真了不起呀!
    再看看路边的冬青树吧,它们是那么坚强!一年四季都是绿油油的,忠实地守候在那里。它们的叶子边缘有好多锯齿状的小齿,用手一摸,感到挺扎得慌的。
    突然发现低上躺着一朵小花。哎,这朵花儿真可怜,已没有了生命。这朵花好象是刚被人摘下来,扔到了这里,红艳艳的,有个花瓣,依然散发着一缕清香。我虽然不知道它的名字,但我很喜欢,很让人怜惜,给我留下了深刻的印象。
    来到一条清凉的小河边,河里的冰早已融化了,鱼儿在水里快活地游来游去。河边的柳树也绿了,树枝上吐出了嫩嫩的芽。这时,我不禁想到李白的一首诗:
    咏柳
    碧玉妆成一树高,
    万条垂下绿丝绦。
    不知细叶谁裁出,
    二月春风似剪刀。
    哎呀,快要到集合的时间了,我飞快地向集合地点跑去。春天多美好,给我们带来了无限的生机和快乐!
   
   
   
   
   
   
   

   一个特殊的春天

   作文字数:499
   作者:未知
  •  
  • yōu
  • xiù
  •  
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  • 优秀 作文  一个特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:450
   作者:未知
  •  
  • chū
  • chù
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  • 出处   春天来了
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  • hóng
  • qiáo
  •  江苏省江阴市 江苏江阴市虹桥
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:343
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •    春天来了
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • zhá
  • běi
  •  
  • sān
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  上海市闸北区 三泉路小学三班
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:191
   作者:未知
  •  
  • zuò
  • wén
  • jiāo
  • xué
  • wǎng
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • 作文教学网  春天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • kāi
  • fēng
  • shì
  •  
  • liù
  • liù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省开封市 六四六小学三一
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:622
   作者:未知
  •  
  • zhàn
  • zhǎng
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  • 站长:  我爱春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝阳区 北京市朝阳区三
  • 阅读全文

   一个特殊的春天

   作文字数:476
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shū
  • de
  • chūn
  • tiān
  •   一个特殊的春天
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • shí
  • shì
  •  
  • shí
  • shì
  • xiǎo
  • xué
  •  山西省离石市 离石市第一小学
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • chéng
  • 三年级七班 城
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:427
   作者:未知
  •  
  •  
  • chén
  • lǎo
  • shī
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  陈老师  春天来了
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • yīn
  • shì
  • hóng
  • qiáo
  •  江苏省江阴市 江苏江阴市虹桥
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  
  • bān
  •  
  • xīn
  • 小学三()班 马心怡
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:169
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  •    春天
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • kāi
  • fēng
  • shì
  •  
  • liù
  • liù
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  河南省开封市 六四六小学三一
  •  
  • píng
  • 于萍
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:321
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •   春天来了
  •  
  •  
  • shàng
  • hǎi
  • shì
  • zhá
  • běi
  •  
  • sān
  • quán
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • bān
  •  上海市闸北区 三泉路小学三班
  •  
  • shī
  • jiàn
  • bīng
  • 施健冰
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:611
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  •   我爱春天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  • cháo
  • yáng
  • sān
  •  北京市朝阳区 北京市朝阳区三
  • tún
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  • duàn
  • 里屯小学三年级班 段
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:306
   作者:李逸康
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • wàn
  • de
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • dào
  • “小学” 万物复苏的春天来到
  • le
  •  
  • 了。
  •  
  •  
  • ?g
  • ér
  • kāi
  • fàng
  • le
  •  
  • yǒu
  • de
  • huáng
  •  
  • yǒu
  • de
  •  花儿开放了,有的黄如梨,有的
  • 阅读全文

   春天的校园

   作文字数:498
   作者:朱丽霓
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • xiào
  • yuán
  • zhēn
  • shì
  • měi
  • le
  •   春天的校园真是美丽极了
  •  
  •  
  •  
  • zǎo
  • chén
  •  
  • chūn
  • xià
  • le
  • lái
  •  早晨,春雨淅淅沥沥地下了起来
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:380
   作者:史熠
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • yòu
  • shēng
  • de
  •  春天到了,又一个生机勃勃的
  • jiē
  • lái
  • dào
  • le
  •  
  • 季节来到了。
  •  
  •  
  • xiǎo
  • cǎo
  • kāi
  • le
  • de
  • huái
  •  一簇簇小草离开了大地妈妈的怀
  • 阅读全文

   春天的脚步

   作文字数:413
   作者:姚罡
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  • zuó
  • tiān
  • wǎn
  • shàng
  • xià
  • le
  • 记住了吗? 昨天晚上下起了雨
  •  
  • de
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xiǎo
  • de
  •  
  • tīng
  • ,密密的,“滴滴嗒嗒”小小的。听
  • rén
  • shuō
  •  
  • zhè
  • jiù
  • shì
  • chūn
  •  
  • chūn
  • duì
  • nián
  • dōu
  • 大人说,这就是春雨。春雨对一年都
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:610
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  • nián
  • yǒu
  • chūn
  •  
  • xià
  •  
  • qiū
  •  
  • dōng
  •  一年有春、夏、秋、冬四个季
  • jiē
  •  
  • guò
  •  
  • zuì
  • huān
  • chūn
  • tiān
  •  
  • chūn
  • huí
  • 节。不过,我最喜欢春天。春回大地
  •  
  • wàn
  •  
  • cǎo
  • zhǎng
  • yīng
  • fēi
  •  
  • fēng
  •  
  • ,万物复苏、草长莺飞、风和日丽。
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:408
   作者:邓雨晴
  •  
  •  
  •  
  • hán
  • lěng
  • de
  • dōng
  • tiān
  • guò
  • le
  •  
  • chūn
  • niáng
  • qiāo
  •  寒冷的冬天过去了,春姑娘悄
  • qiāo
  • lái
  • dào
  • le
  • rén
  • jiān
  •  
  • dāng
  • rén
  • men
  • zhī
  • dào
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • 悄地来到了人间。当人们知道春天来
  • le
  • de
  • shí
  • hòu
  •  
  • chūn
  • niáng
  • jīng
  • zài
  • zhī
  • jiào
  • zhōng
  • 了的时候,春姑娘已经在不知不觉中
  • 阅读全文

   春天来了

   作文字数:296
   作者:陈震灏
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • zuò
  • wén
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • lái
  • le
  •  
  • cǎo
  • ér
  • 小学作文  春天来了,草儿绿
  • le
  •  
  • ?g
  • ér
  • kāi
  • le
  •  
  • piàn
  • shēng
  •  
  • 了,花儿开了,大地一片生机勃勃。
  • zhuāng
  • jià
  • men
  • chū
  • le
  • xiǎo
  •  
  • qīng
  • róu
  • de
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  • 庄稼们露出了小芽,轻柔的春风吹绿
  • 阅读全文

   生机勃勃的春天

   作文字数:352
   作者:刘昕欣
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • jiǎo
  • qiāo
  • qiāo
  •  
  • qiāo
  • qiāo
  • zǒu
  •   春天的脚步悄悄。悄悄地走
  • jìn
  • le
  •  
  • xiào
  • zhe
  • zǒu
  • lái
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • chàng
  • le
  • ér
  • 近了。她笑着走来。小鸟唱起了歌儿
  •  
  • zhā
  • zhā
  • de
  •  
  • gěi
  • dài
  • lái
  • le
  • pài
  • shēng
  • 。叽叽喳喳的,给大地带来了一派生
  • 阅读全文

   我爱春天

   作文字数:179
   作者:邵博文
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  • wàng
  • de
  • xiǎo
  • suǒ
  •   春风一吹,把我希望的小锁
  • kāi
  • le
  •  
  • chūn
  • niáng
  • ràng
  • wàn
  • le
  •  
  • 打开了。春姑娘让万物复苏了。
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • niáng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  • xiǎo
  • cǎo
  • tàn
  • chū
  • tóu
  • lái
  • wàng
  •  春姑娘的眼睛小草探出头来望
  • 阅读全文

   找春天

   作文字数:366
   作者:王小菡
  •  
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • yòu
  • shì
  • xīng
  • liù
  •  
  • níng
  •  今天又是一个星期六,我和宁
  • níng
  • mèi
  • mèi
  • dào
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • 宁妹妹到到公园里去玩。
  •  
  •  
  • jīn
  • tiān
  • de
  • tài
  • yáng
  • zhēn
  • hǎo
  •  
  • nuǎn
  • nuǎn
  • de
  • yáng
  • guāng
  • zhào
  •  今天的太阳真好,暖暖的阳光照
  • 阅读全文

   美丽的春天

   作文字数:270
   作者:夏宇骋
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • ya
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •   “春天在哪里呀?春天在哪
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  • qīng
  • cuì
  • de
  • shān
  • lín
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • 里?春天在那青翠的山林里……”小
  • niǎo
  • chàng
  • zhe
  • chūn
  • tiān
  • de
  •  
  • huān
  • kuài
  • de
  • fēi
  • lái
  • fēi
  •  
  • 鸟唱着春天的歌,欢快的飞来飞去。
  • 阅读全文

   春天

   作文字数:296
   作者:张帆
  •  
  • zhù
  • le
  • ma
  •  
  •  
  •  
  •  
  • shèng
  • xún
  • fāng
  • shuǐ
  • bīn
  • 记住了吗? “胜日寻芳泗水滨
  •  
  • biān
  • guāng
  • jǐng
  • shí
  • xīn
  •  
  • děng
  • xián
  • shí
  • dōng
  • fēng
  • miàn
  • ,无边光景一时新。等闲识得东风面
  •  
  • wàn
  • qiān
  • hóng
  • zǒng
  • shì
  • chūn
  •  
  •  
  • chūn
  • niáng
  • mài
  • zhe
  • qīng
  • ,万紫千红总是春。”春姑娘迈着轻
  • 阅读全文

   春天就在我们身边

   作文字数:430
   作者:寇宏昱
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  • jiù
  • yào
  • zǒu
  • le
  •  
  • duì
  • xiǎo
  •   冬爷爷就要走了,他对小
  • yàn
  • shuō
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • kuài
  • diǎn
  • huí
  • jiā
  • ba
  •  
  • chūn
  • 燕子说:“小燕子你快点回家吧!春
  • tiān
  • jiù
  • yào
  • lái
  • le
  •  
  •  
  • xiǎo
  • yàn
  • gāo
  • xìng
  • chuān
  • zhe
  • měi
  • 天就要来了。”小燕子高兴地穿着美
  • 阅读全文

   春天里的声音

   作文字数:443
   作者:张书敏
  •  
  •  
  •  
  • yǒu
  • tiān
  •  
  • tián
  • shēng
  • le
  • zhēng
  •  有一天,田野里发生了一次争
  • chǎo
  •  
  •  
  • 吵……
  •  
  •  
  • xiǎo
  • niǎo
  • shuō
  •  
  •  
  • tián
  • guǒ
  • méi
  • yǒu
  • le
  •  小鸟说:“田野里如果没有了我
  • 阅读全文

   春天的发现

   作文字数:285
   作者:杜月圆
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • xīng
  • tiān
  •  
  • xìng
  • gāo
  • cǎi
  •   星期天,我和妈妈兴高采
  • liè
  • dào
  • kāi
  • xiǎo
  • zǎo
  •  
  • 烈地到开普小区洗澡。
  •  
  •  
  • wán
  • zǎo
  • lín
  • zǒu
  • shí
  •  
  • xiàn
  • chūn
  • tiān
  • qiāo
  •  洗完澡临走时,我发现春天以悄
  • 阅读全文

   寻找春天

   作文字数:455
   作者:徐钦点
  •  
  • zuò
  • wén
  • wǎng
  • zuò
  •  
  • wén
  •  
  • wǎng
  •  
  •  
  • liǔ
  • de
  • fēi
  • 作文网作 文 网 柳叶的飞舞
  • shì
  • chūn
  • tiān
  • de
  • biāo
  • zhì
  •  
  • táo
  • ?g
  • de
  • shèng
  • kāi
  • shì
  • chūn
  • tiān
  • de
  • 是春天的标志,桃花的盛开是春天的
  • xiàng
  • zhēng
  •  
  • ài
  • chūn
  • tiān
  •  
  • 象征。我爱春天!
  • 阅读全文

   找春天

   作文字数:829
   作者:朱竞高
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • dōng
  •       冬爷爷
  • zǒu
  • le
  •  
  • chūn
  • mèi
  • mèi
  • yòu
  • lái
  • le
  •  
  • chūn
  • tiān
  • dào
  • le
  •  
  • wàn
  • 走了,春妹妹又来了。春天到了,万
  •  
  • ?g
  • ér
  • zhēng
  • xiān
  • kǒng
  • hòu
  • kāi
  • fàng
  • chū
  • le
  • 物复苏,花儿争先恐后地开放出了它
  • 阅读全文

   阳台上的春天

   作文字数:660
   作者:梁缘
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • tiān
  • de
  • zǎo
  • chén
  •  
  • “小学” 一个春天的早晨,细
  • xià
  • zhe
  •  
  • men
  • jiā
  • sān
  • kǒu
  • 雨淅淅沥沥地下着,我们一家三口去
  • wéi
  • lǎo
  • shī
  • jiā
  • zuò
  • lào
  • bǐng
  •  
  • zǎo
  • jiù
  • tīng
  • shuō
  • wéi
  • lǎo
  • 韦老师家做烙饼。早就听妈妈说韦老
  • 阅读全文

   春天的歌

   作文字数:105
   作者:沈蕾
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • chūn
  • fēng
  • chuī
  •  
  •   春风吹,
  •  
  •  
  • chūn
  • xià
  •  
  •  春雨下,
  •  
  •  
  • suí
  • hòu
  • jiù
  • shì
  • chūn
  • tiān
  • dào
  •  
  •  随后就是春天到。
  • 阅读全文

   春天在那里

   作文字数:180
   作者:王欣媛
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •  
  • chūn
  • tiān
  • zài
  •  
  • 春天在哪里?春天在哪里?
  •  
  • zhǎng
  • biàn
  • de
  • liǔ
  • shù
  • jiě
  • jiě
  •  
  • 那长辫子的柳树姐姐,
  • 阅读全文